Back-Matter Vol 12, No 3 (2017)

Dodik Briawan

Abstract

Back-Matter Vol 12, No 3 (2017)

Authors

Dodik Briawan
dbriawan@yahoo.com (Primary Contact)
BriawanD. (2017). Back-Matter Vol 12, No 3 (2017). Jurnal Gizi Dan Pangan, 12(3), iii-ix. https://doi.org/10.25182/jgp.2017.12.3.iii-ix

Article Details